Home > News > 회원 뉴스
 
 
 
제목 BCCK 2020년 9월 2회 이사회입니다.
작성자 lkj4442
추천수 159
조회수 568
BCCK  2020년 9월 22일 18시 2회 이사회
지역 : 포천 사무국
 
 



 


 


 


 


 



 


 



 


 



 


 



 


 



 


 



 


 



 


 




 

작성일자 2020-10-24
첨부파일
 
 
 
 
 
주한 방글라데시 상공회의소 (Bangladesh Chamber of Commerce in Korea,BCCK) / No: 609-82-79649
대표자 : 우상민 사업장소재지 : 경기도 오산시 두곡로 29 2층
TEL : 031-543-4056 / FAX : 031-874-8572
Copyright ⓒ 주한 방글라데시 상공회의소. All Rights Reserved. e-mail : bcck2020@hanmail.net